ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
      ตามประวัติ เมืองมหาชนะชัย เดิมชื่อ หันชัยชนะ ตั้งอยู่บ้านเวินชัย ริมฝั่งแม่น้ำชี สร้างโดยท้าวปุตตะคำพูนราชบุตร เมื่อ พ.ศ. 2402 โดยขึ้นตรงต่อพระพรหมราชวงศาเจ้าเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 เบญจศก จศ. 1225 ตรงกับพุทธศักราช 2406 ในรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้าตั้งเมืองมหาชนะชัย และพระราชทานนามท้าวปุตตะคำพูนเป็นพระเรืองไชยชำนะ เจ้าเมืองมหาชนะชัย
      พ.ศ. 2452 ได้เปลี่ยนชื่อจากเมืองมหาชนะชัย เป็นอำเภอมหาชนะชัย โดยขึ้นตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานีและเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2460 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอมหาชนะชัย เป็นอำเภอฟ้าหยาด เพราะว่าที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 จึงได้ขึ้นตรงต่อจังหวัดยโสธร ปัจจุบันตั้งเป็น อำเภอได้ 95 ปี นับรวมเป็นเมืองได้ 145 ปี จนกระทั่งถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอฟ้าหยาดเป็น "อำเภอมหาชนะชัย" อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 อำเภอมหาชนะชัยจึงได้ย้ายไปขึ้นกับจังหวัดยโสธรจนถึงปัจจุบัน
      วัดฟ้าหยาด เดิมได้ย้ายมาจาก "วัดหลวง" (ที่ตั้งการประปาส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน) ย้ายมาสร้างวัดใหม่ทางทิศใต้ห่างจากวัดเดิม 300 เมตร และตั้งชื่อว่า "วัดคุ้ม" (ที่ทำการไปรษณีย์ และโรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยมในปัจจุบัน) วัดคุ้มตั้งอยู่ได้ประมาณ 20 ปี ต้องย้ายมาสร้างวัดใหม่ชื่อ " วัดใหญ่โพธิสาร" ได้นำชาวบ้านย้ายมาสร้างใหม่ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากวัดเดิมประมาณ 250 เมตร ขณะที่กำลังแผ้วถางป่าอยู่นั้น เกิดเมฆฝนฟ้าคำรณเป็นเวลานาน ชาวบ้านเกิดความกลัวจึงได้นำมีดพร้าของตน ไปซ่อนไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ตรงกลางบริเวณที่จะสร้างวัด แล้วรีบเดินทางกลับบ้านไป ไม่นานก็เกิดฝนฟ้าคะนองผ่าลงมาบริเวณที่ต้นไม้ใหญ่นั้น ทำให้บริเวณที่จะสร้างวัดสว่างไสวไปทั่วเขตนั้น เมื่ออาการเหล่านั้นสงบลง ปรากฏว่ามีดพร้าที่ชาวบ้านได้ซ่อนไว้นั้นได้ขาดออกเป็น 2 ท่อน
      ต่อจากนั้นมาไม่ปรากฏเหตุการณ์ฟ้าผ่าบริเวณนั้นเลย เมื่อสร้างวัดเสร็จได้ตั้งชื่อว่า " วัดฟ้าหยาด" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดฟ้าหยาด ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2341 ผูกพัธสีมา เมื่อ พ.ศ. 2359
      เมื่อเทียบลักษณะอุโบสถ ที่สร้างในสมัยเดียวกันกับอุโบสถที่วัดเวินชัย ซึ่งผูกพันธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2339 คล้ายกันมาก (ผู้จัดทำได้ตามไปชมที่วัดเวินชัย ไม่พบอุโบสถเก่า น่าจะรื้อทิ้งไปนานแล้ว แต่ไปพบที่บ้านตูม อ.ค้อวัง และได้รื้อทิ้งไปแล้วเช่นกัน) ถือเป็นหลักฐานได้ โดยมีผู้นำสร้างวัดคือ ญาพ่อใหญ่อรินทุม ญาพ่อใหญ่โพธิสาร ปัจจุบัน วัดฟ้าหยาดมี พระภิกษุจำพรรษาจำนวน 3 รูป โดยมี พระครูสถิตนภคุณ เป็นเจ้าอาวาส อายุ 72 ปี 52 พรรษา


อุโบสถที่วัดเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ผู้จัดทำเว็บได้ไปสำรวจแล้ว พบว่าไม่มีสิมเก่าให้เห็น ถามชาวบ้านบอกว่ารื้อทิ้งไปนานแล้ว และผู้จัดทำได้ไปพบสิมลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับสิมวัดฟ้าหยาด ที่วัดบ้านตูม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร สภาพทรุดโทรมมาก ดูรายละเอียดสิมวัดบ้านตูม


วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ข้อมูลจาก : โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระบบเอกสารโบราณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อินเตอร์เน็ต

การเดินทางเข้าสู่วัดฟ้าหยาด
      จากตัวอำเภอมหาชนะชัยหรือหน้าโรงพยาบาลมหาชนะชัย ประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถสอบถามเส้นทางจากชาวบ้านได้
       ประวัติอำเภอมหาชนะชัย : วิกิพีเดีย
      ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุบลราชธานีมีพระบรมราชนุวงศา (ท้าวกุทอง) เป็นเจ้าเมือง ท่านมีบุตรหลายคนที่มีความสามารถเป็นเจ้าเมืองอุปฮาด (อุปราช) ประกอบกับในระยะนั้น บริเวณที่ตั้งอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน มีโจรผู้ร้ายชุกชุม ยากแก่การปกครองและปราบปราม ท่านจึงให้ท้าวปุตะ คำพูน (คำพูน สุวรรณกูฎ) ซึ่งเป็นบุตรออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเมืองใหม่ ท้าวคำพูนได้ออกสำรวจพื้นที่และได้พิจารณาเห็นว่า "บ้านเวินชัย" (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 5 บ้านผือฮี) มีทำเลเหมาะสม และมีลำชี (แม่น้ำชี) ไหลผ่านสะดวกแก่การคมนาคมทางเรือ จึงได้ทำรายงานให้พระพรหมวงศาขอจัดตั้งเมืองขึ้นที่บ้านเวินชัย โดยให้เป็นแขวงเมืองขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี
      ต่อมาวันแรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1225 (ตรงกับ พ.ศ. 2406) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง เมืองมหาชนะชัย ขึ้นที่บ้านเวินชัย และได้ทรงแต่งตั้งท้าวคำพูนเป็นเจ้าเมืองมหาชนะชัย และพระราชทานนามท้าวคำพูนว่า "พระเรืองชัยชนะ" และแต่งตั้งท้าวโพธิราช (ผา) เป็นอุปฮาด ท้าววรกิตติกา (ไชย) เป็นราชวงศ์ และท้าวอุเทน (หอย) เป็นราชบุตร
      พระเรืองชัยชนะได้ปกครองเมืองที่บ้านเวินชัยประมาณเดือนเศษก็พบว่า บริเวณดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศคับแคบ ขยายตัวเมืองได้ยาก ประกอบกับเป็นคุ้งน้ำเซาะดินพังอยู่เสมอ ดังนั้นจึงได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บ้านฟ้าหยาดในปัจจุบัน
      พระเรืองชัยชนะปกครองเมืองมหาชนะชัยจนถึงแก่กรรม พระสิกธิจางวางได้เป็นเจ้าเมืองสืบต่อมาอีก 15 ปี ก็ถึงแก่กรรมอีก ทางราชการจึงได้ยุบเมืองมหาชนะชัยเป็น อำเภอมหาชนะชัย ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี พร้อมกับแต่งตั้งท้าวสุริยนต์ บุตรพระสิกธิจางวาง เป็นนายอำเภอมหาชนะชัยคนแรก (สันนิษฐานว่าเป็นคนเดียวกับหลวงวัฒนวงศ์โทนุบล)
      เนื่องจากอำเภอมหาชนะชัยตั้งอยู่บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมหาชนะชัยเป็น อำเภอฟ้าหยาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2460 จนกระทั่งถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอฟ้าหยาดเป็น "อำเภอมหาชนะชัย" อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 อำเภอมหาชนะชัยจึงได้ย้ายไปขึ้นกับจังหวัดยโสธรจนถึงปัจจุบัน

ถ่ายภาพเมื่อ : 10 เมษายน 2559
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ตั้ง : วัดฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ถ่ายภาพเมื่อ : 10 เมษายน 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 29 มิถุนายน 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4168 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : อินเตอร์เน็ต


29-06-2016 Views : 4169
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.238.116.201 =    Friday 19th July 2024
 IP : 3.238.116.201   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย