ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
      พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์สังฆกิจ ตั้งอยู่ภายในวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เดิมตำบลนาอ้อมีเขตการปกครองไปถึงตำบลศรีสองรัก เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น พ.ศ.2530 จึงได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลศรีสองรักปัจจุบัน และเทศบาลตำบลนาอ้อ
      บ้านนาอ้อเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ผู้คนสืบเชื้อสายมาจากเวียงจันทน์และหลวงพระบางเดิมเรียกบ้าน “หนองวังขอน” เพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีขอนไม้อยู่กลางหนองน้ำ ต่อมาปี 2226 ชาวบ้านได้มาตั้งถิ่นฐานเพราะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เรียกว่า “บ้านนาอ้อ” และได้ตั้งวัดศรีจันทร์ขึ้นเป็นวัดแรก ได้นิมนต์เจ้าหัวพ่อเมืองขวาและเจ้าหัวพ่อรางคำ ชาวมุกดาหารที่จาริกธุดงค์เข้ามาในบ้านนาอ้อพร้อมกับหีบหนังสือใบลานติดตัวมาเป็นจำนวนมากเข้ามาเป็นเจ้าอาวาส วัดศรีจันทร์จึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการทำกิจกรรมทางศาสนารวมถึงการเรียนหนังสือของพระภิกษุสามเณรของวัดด้วย หลังปี 2464 พระราชบัญญัติประถมศึกษากำหนดให้เรียนภาษาไทยกลางเป็นหลัก เจ้าครูวิจารณ์สังฆกิจ (พระครูพา) เจ้าอาวาสในขณะนั้นจึงได้หันมาสอนอ่านเขียนภาษาไทยกลาง


      พระครูวิจารณ์สังฆกิจ เป็นคนบ้านปากหมาก ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีความรู้แตกฉานในวิชาหลายสาขา ทั้งภาษาขอม ลาว และอักษรไทยกลาง ทั้งยังมีพรสวรรค์ในการวาดภาพสัตว์ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเมืองเลย ท่านเป็นพระนักพัฒนาคนสำคัญ มีการสร้างศาลาการเปรียญ ซ่อมแซมโบสถ์ สร้างพระประธาน สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ เข้มงวดในระเบียบวินัยสงฆ์ ริเริ่มตั้งโรงเรียนวัดสอนภาษาไทยกลาง ชาวบ้านเคารพและศรัทธาท่านมากอุปนัยคุณูปการนานับที่ท่านสร้างให้กับบ้านนาอ้อ
      เมื่อบ้านนาอ้อภายใต้การสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย กรมศิลปากร สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นที่วัดศรีจันทร์ ได้อัญเชิญนามของท่านมาตั้งเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้กุฏิเดิมของพระครูวิจารณ์สังฆกิจเป็นอาคารจัดแสดงสถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบเรือนพื้นถิ่นของจังหวัดเลย เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง การจัดแสดงภายในแบ่งเป็นสองส่วน คือ ห้องหนึ่งประดิษฐานรูปหล่อของท่านพระครู ฯ เครื่องอัฐบริขาร ภาพถ่าย และประวัติของท่าน พระพุทธรูปเก่าโบราณ คัมภีร์ใบลานและสมุดไทย
      พื้นที่ด้านหน้าติดกับห้องแรก จัดแสดงตู้พระธรรมรางรดน้ำรูปนาค ตรงกลางรางแกะสลักเป็นนักหัสดีลิงค์
      อีกส่วนหนึ่งเป็นห้องโถงกลางจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน รายล้อมไปด้วยตู้ไม้ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ที่มีผู้บริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น เงินโบราณ เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องมือทอผ้าพื้นบ้าน (ซิ่นหมี่) เครื่องดนตรีหมอลำไทเลย บุ่มใส่ผ้า (เครื่องจักรสาน) เตารีด ตาชั่ง ตะเกียง เครื่องปั้นดินเผา ถาดใส่อาหารสังกะสี ชามตราไก่
      ผนังด้านหนึ่งของห้องจัดแสดง “วีรกรรมบ้านนาอ้อ” ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านนาอ้อในสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคล่าอาณานิคมเมื่อบ้านนาอ้อถูกใช้เป็นสถานที่พักของทัพฝรั่งเศสที่ยกมาตีเมืองเลย โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีจันทร์เป็นกองบัญชาการและเกลี้ยกล่อมชาวบ้านนาอ้อให้มาร่วมด้วยแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดร่วมมือ จนเมื่อกองกำลังของไทยยกเข้ามาชาวบ้านนาอ้อได้เข้าร่วมมือต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสจนล่าถอยไป ปัจจุบันยังเหลือหลักฐานปรากฏ คือ ที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลืองของฝรั่งเศส จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ และส้วมฝรั่งเศสจำนวน 2 ห้อง อยู่ในบริเวณวัดศรีจันทร์ต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
ติดต่อ
คุณขนิษฐา 084 - 785 5931
คุณจันทนี 089 - 944 9594
อาจารย์พรรณี 086 - 231 4382
       พิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
      พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้มาจัดเสนอในรูปแบบของวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยแยกจัดเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
      1. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ได้แก่ นิทรรศการบุญข้าวจี่ ประเพณีประทายข้าวเปลือก ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ หีบพระธรรม หนังสือผูกใบลาน เครื่องอัฐบริขาร พระพุทธรูปเก่า
      2. ด้านภาษาและวรรณกรรม จัดแสดงตู้พระธรรม วรรณกรรมใบลาน และสมุดไทย
      3. ด้านศิลปกรรมและโบราณคดี ประกอบด้วย เครื่องจักรสาน รางรดน้ำรูปนาคตรงกลางรางแกะสลักเป็นนกหัสดีลิงค์ เรือนไทเลย
      4. ด้านกีฬาและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จัดแสดงการละเล่นพื้นบ้านในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ เครื่องดนตรีหมอลำไทเลย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
      5. ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องมือ จับสัตว์ เครื่องมือทอผ้า ผ้าทอพื้นบ้าน (ซิ่นหมี่) เงินโบราณ บุ่มใส่ผ้า เตารีด ตาชั่ง ตะเกียง เครื่องปั้นดินเผา ถาดใส่อาหารสังกะสี ชามตราไก่

      พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย กรมศิลปากร สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ชาวบ้านนาอ้อ โดยมีสภาวัฒนธรรมของตำบลซึ่งมีสมาชิก 17 คน และเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล

ถ่ายภาพเมื่อ : 24 ธันวาคม 2559
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์และพิพิธภัณฑ์ประภัสร์จันทโชติ
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : บ้านนาอ้อ ถ.เลย-เชียงคาน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100
ถ่ายภาพเมื่อ : 24 ธันวาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 26 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 5026 ครั้ง
แหล่งที่มาข้อมูล : www.rakloei.com, www.sac.or.th
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


26-12-2016 Views : 5027
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.73.157 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 44.221.73.157   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย