ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

พิพิธภัณฑ์ใบเสมาหินทราย วัดพัทธสีมาราม บ้านหนองบัวทอง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
      พิพิธภัณฑ์ใบเสมาหินทราย วัดพัทธสีมาราม อยู่ในอำเภอวังสะพุง หลังโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย มีกลุ่มใบเสมาหินวัฒนธรรมทวาราวดีจำนวนกว่า ๓๐ ใบ ที่บ้านบุ่งผักก้าม บ้านนาหลัก ตำบลวังสะพุง บ้านเหมืองแบ่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง บ้านกกเกลี้ยง บ้านห้วยทรายคำ บ้านน้อยนา ตำบลศรีสงคราม พบเสมาหิน 39 อัน ที่วัดพัทธสีมาราม บ้านบุ่งผักก้าม ตำบลวังสะพุง ส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาว บางส่วนเป็นหินทรายสีแดง มีหลากหลายขนาด มีรูปสลักลักษณะใกล้เคียงกับศิลปะทวาราวดี จึงคาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ 900 - 1,200 ปี ส่วนใหญ่มีรูปสลักคล้ายสถูปเจดีย์ สามารถจัดกลุ่มตามรูปแบบได้ดังนี้ กลุ่มที่มีรูปทรงใกล้เคียงหินธรรมชาติ กลุ่มที่สลักเป็นแผ่นเรียบมีรูปร่างค่อนข้างแน่นอน กลุ่มที่สลักเป็นหม้อปูรณฆฏะมีสถูปตอนบน กลุ่มที่สลักเป็นหม้อปูรณฆฏะสถูปตอนบนประกอบลายพันธุ์พฤกษา กลุ่มที่สลักเป็นหม้อปูรณฆฏะ 2 ชั้น 3 ชั้น ประกอบลายพันธุ์พฤกษา กลุ่มใบเสมาที่เป็นเสาแปดเหลี่ยมฐานบัวปลายสอบเข้าหากัน และใบเสมาที่มีอักษรประกอบ
      สำหรับใบเสมาที่มีอักษรประกอบ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลยได้ทำสำเนาจารึกไว้พบว่าเป็นอักษรอินเดียใต้ (อักษรปัลลวะ) จำนวน 12 บรรทัด ตัวอักษรลบเลือนอ่านได้เป็นบางคำ ลักษณะอักษรรูปแบบนี้สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบอักษรช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16

ศิลาจารึกวัดพัทธสีมาราม (วัดป่าช้า)
      เป็นจารึกบนใบเสมาหินขนาดใหญ่ เป็นหินทรายทองเป็นพุทธศิลป์สมัยทวาราวดีอักษรจารึก เป็นอักษรปัลลวะ มี 12 บรรทัดอยู่ด้านข้างของใบเสมาหินซึ่งมีรูปหม้อแกะสลักอยู่ตรงกลาง เมื่อปี พ.ศ.2506 นายเทดเกษทองมาผู้ใหญ่บ้านปากเป่ง (บ้านบุ่งผักก้าม)ได้เดินเท้าผ่านป่าบริเวณเนินดินที่ทำไร่พบใบเสมาจึงแจ้งไปยังศึกษาธิการอำเภอวังสะพุงต่อมาในปีพ.ศ.2523กรมศิลปากรส่งคณะมาสำรวจบริเวณที่พบกลุ่มใบเสมาหินทราย ได้ระบุว่าพบศิลาจารึกอักษรลบเลือนมากไม่สามารถอ่านได้และในปี พ.ศ. 2524 นายสมชาติ มณีโชติ ได้มารวบรวมข้อมูลไว้ ต่อมา ปี พ.ศ. 2529 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สถาบันราชภัฏเลย จึงมาได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม แต่อักษรจารึกลบเลือนมาก จึงอ่านได้เพียงบางคำ เช่น มีคำว่า "ศรี" "มารคด" พิจารณาจากรูปแบบของหลักศิลา และอักษรปัลลวะ พอสันนิษฐานได้ว่าเป็นศิลปะแบบทวารวดี แสดงว่าพุทธศาสนาได้เผยแพร่ในชุมชนโบราณนี้ เมื่อประมาณ 900-1,200 ปีมาแล้ว
      ปัจจุบันศิลาจารึกหลักนี้ อยู่ที่วัดพัทธสีมาราม บ้านบุ่งผักก้าม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุร่วมกับกลุ่มใบเสมาหิน ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 108 ตอนที่ 70 ลงวันที่ 19 เมษายนพ.ศ.2534

เส้นทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ใบเสมาหินทราย จากจังหวัดเลย ไปตามถนนเลย-อุดร ผ่านที่ว่าการอำเภอวังสะพุง พอถึงวงเวียนก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนน วังสะพุง-ภูหลวง เลี้ยวขวาไปประมาณ 500 เมตร (หลังโรงพยาบาลวังสะพุง)

      
      กำหนดอายุ เสมาหินที่วัดพัทธสีมาราม เป็นเสมาหินที่มีการกำหนดอายุโดยวิธีทางโบราณคดี โดยใช้วิธีเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์ และศิลปะโดยศึกษาจากศิลปะโบราณวัตถุ สถานที่ที่มีลักษณะรูปแบบลวดลายใกล้เคียงกันและเปรียบเทียบกับศิลปะโบราณ วัตถุจากประเทศใกล้เคียงและคัมภีร์ที่ให้อิทธิพลการกำหนดรูปแบบสลักบนใบเสมา จึงกำหนดอายุได้ว่า สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 13 - 16 มีอายุไม่ต่ำกว่า 900 - 1,200 ปี เป็นแบบศิลปะทวาราวดี
      ลักษณะการค้นพบ บ้านหนองบัวทอง ลักษณะเป็นเนินดินรูปหลังเต่า ด้านทิศใต้มีร่องรอยคูน้ำคันดิน ใบเสมาปักรวมกันอยู่ที่คูน้ำคันดิน มีทั้งสภาพสมบูรณ์และชำรุดนับได้ 45 หลัก มีสภาพสมบูรณ์ 31 หลัก และใบเสมา 1 หลัก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลยได้ทำสำเนาจารึกไว้พบว่าเป็นอักษรอินเดียใต้ (อักษรปัลลวะ) จำนวน 12 บรรทัด ตัวอักษรลบเลือนอ่านได้เป็นบางคำ ลักษณะอักษรรูปแบบนี้สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบอักษรช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 16

ถ่ายภาพเมื่อ : 24 ธันวาคม 2559
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
พิพิธภัณฑ์เสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดพัทธสีมาราม บ้านหนองบัวทอง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
ถ่ายภาพเมื่อ : 24 ธันวาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 27 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3387 ครั้ง
แหล่งที่มาข้อมูล : www.maloei.com, www.openbase.in.th
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


27-12-2016 Views : 3388
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

100.26.176.111 =    Monday 15th July 2024
 IP : 100.26.176.111   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย