ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น
      วัดป่าแสงอรุณ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 449 บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) หมู่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต อยู่ด้านทิศตะวันออกและห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2473 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2528

ลักษณะพื้นที่ตั้งวัด
       เดิมพื้นที่ตั้งวัดไม่ราบเรียบ มีลักษณะเป็นเนินสูง จากด้านทิศเหนือราบลุ่มลงไปทางด้านทิศใต้ และพื้นที่บางส่วนก็เป็นหลุม เป็นบ่อ มีไผ่ป่าและหญ้าคาขึ้นหนาแน่น ส่วนบริเวณที่พระสงฆ์อยู่อาศัย มีไม้ยืนต้นที่สำคัญ เช่น มะค่าแต้ ตะโก ตะแบก ประดู่ สะเดา ไม้จิก ไม้แดง ต้นปีบ เป็นต้น ปัจจุบัน ได้ปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ราบเรียบเป็นส่วนมากแล้ว ภายในวัดได้แบ่งเขตใหญ่ๆ ไว้ ดังนี้  ๓.๑ เขตสนามสวนป่าหน้าวัด อยู่ด้านทิศเหนือเกือบตลอดแนวรั้วของวัด มีสนามหญ้า ป่าประดู่ ไม้พะยุง ที่ปลูกเสริมขึ้นมาใหม่ กำลังเจริญเติบโตสวยงาม รวมเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่  ๓.๒ เขตพุทธาวาส อยู่ถัดจากเขตสนามสวนป่าเกือบถึงช่วงกลางของวัด เป็นที่ปลูกสร้างศาลา การเปรียญ ๒ ชั้น หอระฆัง วิหาร และอุโบสถ มีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่  ๓.๓ เขตสังฆาวาส ต่อจากเขตพุทธาวาส ค่อนไปด้านทิศใต้ มีเสนาสนะที่พักสงฆ์ตั้งเรียงรายเป็น ๒ แถว จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และต่อจากทิศตะวันออกไปด้านทิศใต้ รวมแล้วมีลักษณะเป็นอักษรตัว L ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่  ๓.๔ เขตสาธารณสงเคราะห์ อยู่ทิศตะวันตก ตั้งแต่เหนือจดใต้ มีศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศล สุสาน ศาลาผู้ปฏิบัติธรรม โรงครัว ห้องน้ำ ห้องสุขา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ส่วนบริเวณที่เหลือด้านทิศตะวันออก เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ๑ แห่ง ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี

ความเป็นมา
      ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระครูพิศาลอรัญญเขต (จันทร์ เขมิโย ป.ธ.๓) อดีต เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง ได้นิมนต์พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม อาจารย์พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล ป.ธ.๕ ซึ่งขณะนั้น อยู่ในระหว่างปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี มาช่วยศาสนกิจที่จังหวัดขอนแก่น พระอาจารย์สิงห์พร้อมด้วยพระอาจารย์กรรมฐานหลายรูป เช่น พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์คูณ พระอาจารย์ดี พระอาจารย์อุ่น พระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์สีโห พระอาจารย์สิม พระอาจารย์เพ็ง พระอาจารย์เกียรติ เป็นต้น มาตั้งวัด ณ บริเวณ โคกเหล่างา (ปัจจุบัน วัดวิเวกธรรม) ส่วนอาจารย์พระมหาปิ่น พร้อมด้วยพระอาจารย์เทศก์ เทสฺรํสี(พระราชนิโรธรังสี) วัดหินหมากเป้ง พระอาจารย์หลุย จนฺทสโร พระอาจารย์ภูมี พระอาจารย์สีลา พระอาจารย์กงมา และ พระอาจารย์แดง (พระสุธรรมคณาจารย์) วัดประชานิยม เป็นต้น ไปจำพรรษา ณ ดอนปู่ตา (ปัจจุบัน วัดสมศรี) บ้านพระคือ
      กลางปีพุทธศักราช ๒๔๗๓ พระอาจารย์เทศก์ เทสฺรํสี พร้อมด้วยพระอาจารย์กรรมฐานหลายรูป ได้ออกมาพักปฏิบัติธรรม ณ บริเวณสถานที่สร้างวัดป่าแสงอรุณในปัจจุบัน ต่อมาอาจารย์พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล ซึ่งมีอายุพรรษามากกว่าทุกรูปได้ออกมาจากดอนปู่ตา (วัดสมศรี) มาอยู่จำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์เทศก์ จึงถือว่าผู้ที่เริ่มการบุกเบิกในการก่อตั้งและสร้างวัดป่าแสงอรุณครั้งแรก คือ พระอาจารย์เทศก์ และอาจารย์พระมหาปิ่น ดังที่ทราบอยู่โดยทั่วไปนั่นเอง
      ครั้นปีถัดมา พ.ศ. ๒๔๗๔ อาจารย์พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล ติดตามพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม และคณะพระอาจารย์กรรมฐาน ไปช่วยการพระศาสนาที่จังหวัดนครราชสีมา ตามคำนิมนต์ของท่านเจ้าคุณ พระธรรมปาโมกข์ จึงได้มอบหมายหน้าที่การบริหารวัดป่าพระคือ (ปัจจุบันคือวัดป่าแสงอรุณ) ให้พระอาจารย์ผู้มีพรรษารองลงมารับหน้าที่สืบต่อกันมาโดยลำดับ ปรากฏว่า วัดนี้มีพระอาจารย์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต แวะพักและอยู่จำพรรษาให้การอบรม ในด้านการสมาธิภาวนา แก่พุทธบริษัทติดต่อกันมาไม่ขาดระยะ

การตั้งชื่อวัด
      วัดป่าแสงอรุณ เมื่อตั้งครั้งแรกยังไม่มีชื่อวัดเลยทีเดียว เรียกกันแต่ว่า “วัดป่าพระคือ” เพราะ พระอาจารย์ผู้นำสร้าง ย้ายมาจากดอนปู่ตา (วัดสมศรี) ทั้งได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านพระคือมาก่อน ครั้นมาถึงช่วงระยะที่ท่านพระอาจารย์สอน พระอาจารย์ครูจันทร์เป็นเจ้าอาวาส เห็นว่าถึงฤดูกาลงานประจำปี มีการนิมนต์พระตามวัดต่างๆ มารับกัณฑ์เทศน์ เป็นการไม่สะดวก ไม่อาจระบุชื่อวัดให้แน่นอนได้ จึงคิดตั้งชื่อวัดขึ้น ครั้งแรกให้ชื่อว่า วัดป่าอรุโณ (คงหมายถึง อรุโณทัย) ต่อมาท่านเจ้าคุณพระวินัยสุนทรเมธี (พระราชสุเมธี) วัดศรีจันทร์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) เห็นว่าเป็นชื่อที่ขาดๆ วิ่นๆ ฟังไม่เพราะ มีเนื้อความไม่สมบูรณ์ จึงเปลี่ยนเสียใหม่ว่า “วัดป่าแสงอรุณ” จวบจนทุกวันนี้
วัดป่าแสงอรุณ
บ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     

       ถ่ายภาพเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2556
วัดป่าแสงอรุณ
วัดป่าแสงอรุณ
วัดป่าแสงอรุณ
วัดป่าแสงอรุณ
วัดป่าแสงอรุณ
วัดป่าแสงอรุณ
วัดป่าแสงอรุณ
วัดป่าแสงอรุณ
วัดป่าแสงอรุณสถานที่ตั้ง : วัดป่าแสงอรุณ บ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ถ่ายภาพเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2556
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 10 มีนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 716 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก touronthai.com


09-03-2016 Views : 717
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.70.232 =    Sunday 26th May 2024
 IP : 44.221.70.232   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย