ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดท่าคก บ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
      วัดท่าคก เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน โฉนดที่ดินเลขที่ 270
อาณาเขตโดยรอบ ดังนี้       ทิศเหนือ ประมาณ 2 เส้น 3 ศอก       ทิศใต้ ประมาณ 1 เส้น 5 วา 1 ศอก       ทิศตะวันตก ประมาณ 1 เส้น 5 วา

      วัดท่าคก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2395 เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นคุ้มน้ำวังวน ภาษาถิ่นเรียกว่า " คก " จึงใช้นิมิตหมายอันนี้ ตั้งชื่อว่า " วัดท่าคก " ซึ่งในสมัยนั้น ยังไม่มีถนนตัดผ่าน ยังไม่ได้เป็นอำเภอ วัดท่าคก จึงตั้งอยู่ในเมืองๆ หนึ่ง เรียกว่า " เชียงคาน " ขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก ตามตำนานเล่าว่า บิดาพระศรีอรรคฮาตและชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2410 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว 13 เมตร พระศรีอัตฮาต
      พระอุโบสถได้รับการบูรณะตามจารึก ดังนี้ " พระอธิการสายใจ อคฺคญาโณ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระภิกษุและสามเณร ทายกทายิกา ได้เสริมสร้างพระอุโบสถหลังนี้ เมื่อ ๑ ม.ค. ๒๕๐๐ เสร็จเมื่อ ๑๕ ก.พ. ๐๘ สิ้นเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท นิพพาน ปจฺจโย โหตุ "

ศิลาจารึก วัดท่าคก
      จารึก       พุทธสังกลาฑไฑ 2 พัน 4 ฮ ย 10 ตัวปี เถาะนบสกเฑิน 3 ขึน 6 คำวัน 5 พรสีอัก ถ ราษกับทังพะลิยาบุตตา พันทุวงสา มีใจใสสัทธา พอมกันมาขอฑพุทธสีมมาไว กับสาสสนาพระพุทธเจ้าตราบตเทา 5 พัน พรวสสาขใหไฑฑังคำปรา ถนา ยาคาษแควขใหเถิงเมิงแกว และ นีรพพานกขาเทิน
      คำอ่าน       พุทธศักราชได้ 2 พัน สี่ร้อยสิบตัวปี เถาะนพศกเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ วัน 5 พระศรีอัด ค ราชกับทั้งภริยาบุตตพันธุวงศา มีใจใสศัทธา พร้อมกันมาขอพุทธสีมาไว้ กับศาสนาพระพุทธเจ้าตราบต่อเท้า 5 พันพระวสาขอให้ได้ดังคำปรารถนา ยาคลาดแคล้ว ขอให้เถิง เมืองแก้วและ นีรพาน ก็ข้าเทิน (เทอญ)
      เนื้อเรื่อง       จารึกหลักนี้กล่าวถึงผูกพัทธสีมาวัดท่าคก ในปีสองพันสี่ร้อยสิบตัว คือ พ.ศ.2410 ปีเถาะนพศก เดือนสาม ขึ้นหกค่ำวัน 5 (พฤหัสบดี) มีขุนนางตำแหน่งพระศรีอรรคฮาต กับทั้งภริยา บุตร พันธุวงศา มีจิตใจเลื่อมใสศัทธาพร้อมกันผูกพัทธสีมา เพื่อไว้สืบทอดพุทธศาสนาจนกว่าจะล่วง 5,000 ปี ตอนท้ายอธิษฐานขอให้สมดังปรารถนาอย่าคลาดแคล้ว ให้ถึงเมืองแก้วและนิพพานเป็นที่สุด


      อุโบสถ (สิม) วัดท่าคก สร้างด้วยปูน เป็นรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย ผสมผสานกันทั้งศิลปะแบบลานช้างและแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส มีมุขด้านหน้าขนาดใหญ่ อุโบสถ์แบ่งเป็น 5 ส่วน มุขด้านหน้า 2 ส่วน ตัวโบสถ์ 3 ส่วน จากมุขด้านหน้าสองส่วนเจาะเป็นซุ้มโค้งสองซุ้ม ตัวโบสถ์สองส่วน เจาะเป็นช่องหน้าต่างด้านละสองช่อง หน้าต่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่โค้ง ด้านหลังหนึ่งส่วนทำเป็นประตูทางขึ้นทั้งสองฝั่ง
      ลักษณะการประดับตกแต่ง ดูแปลกตาจากวัดอื่นๆ บริเวณเดียวกัน ลวดลายประดับมีทั้งเก่าและใหม่ ลายเก่าๆ เช่น ลายหน้าบัน ลายเหนือซุ้มทางขึ้น ลักษณะเป็นลายก้านขด ประกอบเทพนม และหน้ากาล ซุ้มพระที่ปันหน้าบันรูปแบบเหลี่ยม ประดับกระจก เพดานตัวโบสถ์ เขียนลายประดับ ตรงกลางลายเขียนเป็นรูป พานสองอันตั้งต่อกัน ด้านบนคล้ายผ้าไตรวางทอดอยู่ (หรืออาจเป็นพานรัฐธรรมนูญ) มีประตูด้านหน้าหนึ่งช่องแกะไม้ ประตูข้างด้านหลังสองช่อง ข้างพระประธาน ซ้ายและขวา ถือเป็น อุโสถอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามแปลกตา      
      วัดท่าคก สร้างปี พ.ศ. 2395 พระศรีอรรคฮาต พร้อมด้วยชาวบ้าน ร่วมกันสร้าง เหตุที่ชื่อ " ท่าคก " เพราะด้านหน้าวัด ติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งเกิดการกัดเซาะของกระแสน้ำ จึงทำให้มีส่วนเว้า ที่ชาวบ้่านเรียกว่า " คก " จึงตั้งชื่อว่า " ท่าคก "

ถ่ายภาพเมื่อ : 25 ธันวาคม 2559
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


       “ Wat Tha Kok ” is the ancient temple that has been located in Chiang Khan for 200 years. In the past, this temple was located on the shore of a whirlfool which Chiang Khan people called “Kok”. Therfore, the name of this temple is “Wat Tha Kok”. It was built in the period when Chiang Khan belonged to Phisanulok Region. In 1852, Phra Sri Akkahart (Sita), the governer of Chiang Khan at that time, and local people tried to protect Siam from invading foreigners in the colonization time. Phra Sri Akkahart therefore built this temple to protect the area.
       Apart from being one of important ancient places in Chiang Khan District, it is the center of art and culture of many ethnics. In front of the monastery and the window frames were decorated with French art style. It is assumed that the art came from when France colonized the land on Khong River (Laos). The chapel was made from bricks and cemetnt with Lan Chang art style and stucco decoration. The wooden roof was painted with ancient color style. The major Buddha statue in the monastery is in the position of subduing Mara with Lan Chang art style. Chiang Khan people have respected this statue for a long time. In front of the monastery, there is a stone inscription telling about the story of temple construction. It is written in Dhamma Isan alphabets.
       Wat Tha Kok is situated on the alley no. 21 (down), Sri Chiang Khan Road. Even it is not a big temple, but it can tell the story from the past very well. If you can to “access” Chiang Khan more than you are now, this temple is one of the places that you should not miss.
       Travelling From Loei, use the Public Highway No.203 for about 48 kilometers to arrive at Phu Rua District. Turn right on 49th – 50th kilometer at Phu Rua District Office and go straight for 4 kilometers to arrive at the national park bureau.สถานที่ตั้ง : วัดท่าคก 25 ซอยศรีเชียงคาน21 (ล่าง) ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
GPS : N17 53 49.27, E101 39 37.42
ถ่ายภาพเมื่อ : 25 ธันวาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 30 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 1737 ครั้ง
แหล่งที่มาข้อมูล : ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในวัด, maloei.com, tourismthailand.org
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


29-12-2016 Views : 1738
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.238.116.201 =    Friday 19th July 2024
 IP : 3.238.116.201   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย