ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
      วัดธาตุ ชื่อเดิมคือ วัดโพธิ์ธาตุ เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2221 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2321 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
      ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 16 ตารางวา น.ส.๓ ก.เลขที่ 1352 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 1 วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 3 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 12 วา จดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน น..ส 3 ก.เลขที่ 1352

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
      1. อุโบสถ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้าง พ.ศ 2525
      2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2514
      3. กุฎิสงฆ์ 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลังครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ตึก 1 หลัง
      4. ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง เป็นอาคารไม้
      5. หอระฆัง 3 ชั้น สร้างด้วยไม้ มุงด้วยสังกะสี ส่วนยอดตัดสังกะสีเป็นรูปหงษ์ ชั้นสามคือที่แขวนระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ 2512 (ปัจจุบันยอดชำรุด ไม่มีให้เห็น)

ปูชนียวัตถุ เจดีย์ 2 องค์ และหลักจารึก 1 หลัก
      1. องค์ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 16 เมตร เจดีย์สร้างสมัยกรุงศรีสัตนาคนหุต ล้านช้าง เวียงจันทน์ มีพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่มิ่งเมือง ประดิษฐ์สถานประจำองค์พระธาตุ (สร้างสมัยเดียวกันกับ วัดพระธาตุแก้งกอย บ้านโนนคูณ ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ)
      2. องค์ที่ 2 สร้างเมื่อ พ.ศ 2519 กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 16 เมตร พระบุญจันทร์ เกศาโว พร้อมด้วยทายกทายีกา พุทธศานิกชนชาวบ้านแห่ บ้านนาดอกไม้ บ้านมาลา สร้างเพื่อบรรจุพระพุทธรูปที่ขุดมาจากกู่กุดแห่น้อย เมื่อ พ.ศ 2519
      3. หลักจารึก หลักจารึกสร้างด้วยปูน จารึกด้วยอักษรไทยและอักษรธรรม ข้อความเกี่ยวกับการสร้างและการบูรณะวัดธาตุบ้านแห่

หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่มิ่งเมือง
      พระพุทธรูปประดิษฐานภายในพระธาตุ องค์ที่ 1
      หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่มิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์ (พระพุทธรูปปางสมาธิ) ประจำองค์พระธาตุบ้านแห่ พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 20 นิ้วเศษ ปั้นด้วยปูน ยุคสมัยในการสร้างประมาณ รัชสมัยพระเจ้าโพธิสาร ถึง รัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ซึ่งช่วงนี้จัดให้เป็นยุคทองของการสร้างพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง เนื่องจากแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นมามีการผสมผสานกับอิทธิพลจากศิลปะอื่นๆ ได้อย่างลงตัว
      การสร้างมีความปราณีตงดงาม และมีเอกลักษณ์ โดยพุทธลักษณะเด่นๆ ของพระพุทธรูปในช่วงแรกนี้ ประกอบด้วย พระกรรณ(หู) มีเอกลักษณ์ชัดเจน เบ้าพระกรรณขนาดใหญ่ ติ่งพระกรรณขนาดเล็ก ยอดพระกรรณโค้งตามแบบศิลปะเขมรยุคปลาย พระเศียรทรงเครื่องจักรพรรดิ์ รับกับพระอังสา (บ่า)
      จากบทความดังกล่าวสามารถแบ่งได้เบื้องต้น ถึงพระพุทธรูปลาว ยุคปลาย ตามพุทธลักษณะของพระพุทธรูปลาว ได้แบ่งตามพุทธลักษณะและยุคสมัย โดยคร่าว ๆ เท่านั้น (รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ " ประวัติพระพุทธรูปล้านช้าง")
      ข้อสันนิษฐานบางท่านว่า พระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐ์สถานประจำองค์พระธาตุวัดธาตุบ้านแห่ น่าจะเป็นองค์พระแก้วมรกทรงเครื่ององค์จำลอง ทรงเครื่องฤดูร้อนหันพระพักษ์ไปทางทิศเหนือซึ่งตรงไปทางวัดศรีษะเกษ (หอพระแก้วมรก)      
      วัดธาตุ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูบวรเจติยานุรักษ์ ด้านการศึกษามี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2512 และศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ 2518

ถ่ายภาพเมื่อ : 24 ธันวาคม 2559
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ถ่ายภาพเมื่อ : 24 ธันวาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 29 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4083 ครั้ง
แหล่งที่มาข้อมูล : watthatu.blogspot.com, วิกิพีเดีย, damrong102.blogspot.com
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


29-12-2016 Views : 4084
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

35.174.62.162 =    Wednesday 17th April 2024
 IP : 35.174.62.162   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย